گروه دینی و عربی شهرستان سراوان
صدیقین 
پيوندهای روزانه

 

درس اوّل خودت را امتحان کن

١می توانيد يکی از دستگاه های بدن را نام ببريد که اگر نباشد هيچ اشکالی درکارهای بدن پيش نيايد؟ از اين موضوع چه می فهميم؟

 خیر خداوند در آفرینش هر دستگاه هدفی داشته است تا ما در آن باندیشیم وراه درست را که رسیدن به بهشت است را یاد بگیریم و از عذاب دوزخ نجات یابیم 

2-با توجه به سخن حضرت علی عليه السلام توضيح دهيد که دليل آفرينش شگفتی های بی پايان در آسمان و زمين چيست؟

تفکر کردن  رسیدن به بهشت و نجات از دوزخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس دوم دو سرمايۀ گرانبها

فعالیت کلاسی

به نظر شما زندگی ما در دنيا، چه شباهت هايی با يک مسابقهٔ فوتبال دارد؟تفاوت های اين دو در چيست؟

1-هردو وقت مشخصی دارند 2- هردو برای خود قانون مخصوص دارند

 

در هر يک از موارد زير رفتار کسی که فرصت های زندگی خود را از دست

می دهد را با رفتار انسان دورانديش مقايسه کنيد. وقتی

 

فرد دورانديش:به او کمک میکند

 

برادر کوچکش از او می خواهد سورهٔ کوچکی از قرآن را به او بياموزد.…

به او کمک نمی کند:   بی توجه: فرد

فرد دورانديشبه:به معلم گوش میکند

 

معلم در کلاس مشغول توضيح دادندرس است.

بی توجه  فرد

نظم کلاس را بر هم میزند

فرد دورانديش:به احترام اذان ساکت و به ان گوش و پاسخ میدهد

صدای اذان را می شنود.

به اذان توجهی ندارد    بی توجه  فرد

فرد دورانديش :برای وقت خود برنامه دارد

 

می داند برنامهٔ مورد علاقه اش چه ساعتی از تلويزيون پخش می شود.

توجه  فرد بی

برنامه برای وقت خود ندارد         

فرد دورانديش :برای وقت خود برنامه ریزی میکند

 

تا زمان امتحانات، يک ماه بيشتر باقینمانده است.

بی توجه  فرد

بدون برنامه ریزی وقت خود را میگذراند   

1-شروع و پایان بازی مشخص و لی زندگی خیر

به نظر شما علت اين همه تأکيد و سفارش دين اسلام به فکر کردن چيست؟

چون تفکر تنها راهی است که انسان را به سلامت به مقصد میرساند

آيا انتخاب راهی درست برای زندگی بدون انديشيدن امکان پذير است؟خیر

 

خودت را امتحان کن

١ بين حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هايی وجود دارد؟

همچنان  که ابرها گذرا هستند زمان نیز گذراست

٢ آيا نعمت عمر به تنهايی برای خوشبختی ما در دنيا و آخرت کافی است؟توضيح دهيد.

خیر .هستند کسانیکه عمر زیاد دارند با این وجود نه در دنیا و نه در اخرت خوشبخت نیستند به دلیل استفاده نکردن از فکر خود و دیگران به عنوان مشورت

٣ خداوند حکيم چه کسانی را از چهارپايان نيز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟

کسانیکه توانایی اندیشیدن دارند ولی نمی اندیشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سوم استعانت از خداوند

چرا فقط از خدا کمک میخواهیم ؟

ناتوانی اجابت در دیگران

فعالیت کلاسی

فکر می کنيد بهلول از اين درخواست ها چه منظوری داشت؟

خودت را امتحان کن

١ توضيح دهيد چرا بهلول هرگز چيزی از هارون درخواست نمی کرد؟

زیرا معتقد بود که توسل و استعانت فقط از جانب خداست و دیگران در استجابت دعاهای ما عاجزند

2-گاهی انسان ها در دعاهايشان چيزی می خواهند که برايشان زيان آور است. آيا٢خداوند اين دعاها را مستجاب می کند؟ گفتار پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله را در اين مورد توضيح دهيد؟

خیر هیچ مسلمانی خداوند را نمیخواند مگر اینکه دعایش  یا در همین جهان مستجاب میشود یا خداوند آنرا برای قیامتش ذخیره میکند یا در برابر آن بخشی ازگناهانش را میآمرزد

 ٣ پيام مهم خداوند را که باعث شد مسلمانان نيرويی تازه گرفته و مشرکان رافراری دهند، به صورت خلاصه بيان کنيد.

صبر و تقوا باعث شد که خداوند آن  فرشتگان را با علامتهای خاص به کمک مسلمانان بفرستد 

٤ توضيح دهيد روزه گرفتن چگونه باعث بهره مندی بيش تر ما از ياری خداوند می شود؟

زیرا انسان با گرسنگی و تشنگی خود سازی را در خود تمرین میکند و خداوند به چنین افرادی یاری بیشتر میدهد

پیشنهاد

سورهٔ فيل را بخوانيد و ببينيد معنای اين سوره چه شباهت هايی با ماجرای طبسدارد؟ اين شباهت ها را يادداشت کنيد و دربارهٔ آنها با هم کلاسی هايتان گفت وگو کنيد. به نظر شما اين شباهت ها و تکرار اين گونه اتفاق ها در زمان های مختلف نشانه چيست؟

 

درس چهارم دين؛ گنج بی پايان

فعالیت کلاسی

به نظر شما چه شباهت هايی بين رفتار مردم در اين دو زمان وجود دارد؟فکر می کنيد علت اين شباهت ها چيست؟

عدم وجود علم و دین

با توجه به اهميت و تأثير بی نظير دين در خوشبختی انسان، وظيفهٔ ما نسبت به دين چيست؟

دین داری

خودت را امتحان کن

١ آيا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه نيازها و خطرهای راه سعادت را پيش بينی کند؟ توضيح دهيد.

خیر تنها خداست که با فرستادن دستورات خود مردم را راهنمایی و با فرستادن پیامبران و نجات دادن انان از روش های بد زندگی به سعادت میرساند

٢ توضيح دهيد که راهنمايی های پيامبران چگونه باعث خوشبختی انسان دردنيا و آخرت می شود؟

راهنمایی پیامبران است که بدون هیچ اضطرابی به حرکت خود به سوی هدف پیش میرود و با عمل به دستورات انان ضامن سلامتی و خوشبختی خودش میشود

٣ به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمايی های دين خود بی توجه باشند، چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ آيا وضعيت آنها با مردم کشورهای بی دين تفاوتی خواهد داشت؟

مسلمانان با راهنمایی های دینی میتوانند سعادت وبهترین شیوه زندگی خود ودوری کردن از خوردنی های الوده نزدیک شدن به یکدیگر سرنوشت موفقی را برای خود به رقم بزنند

درس پنجم نردبان آسمان

فعالیت کلاسی

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضيح دهيد که چه فرقی بين آداب نماز

و احکام واجب نماز وجود دارد؟ برای پاسخ به اين پرسش می توانيد از دبير محترمتان

کمک بگيريد

 

 

 

 

 

با توجه به آنچه خوانديم، کدام يک از نمازهايی که در جدول زير آمده صحيح و

کدام يک باطل است؟

 

باطل

 

صحيح

حکم نماز کسی که اين گونه نماز می خواند

O

 

١ با لباس خيس روی فرش نجس نماز می خواند.

 

 

٢ بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همين طور می خواند.

 

 

 

O

٣ با جوراب نجس و خشک نماز می خواند.

 

O

 

٤ پاهايش خيس است و در همين حال جوراب نجسی به پا می کند.

 

O

 

٥  بعد از ادرار کردن فراموش کرده که محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد.

 

 

O

٦  کمربندش از چرم گاو است.

 

 

O

٧ پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.

 

 

 

٨  با پولی که رشوه گرفته است، لباسی خريده و با آن نماز می خواند.

 

 

خودت را امتحان کن

١ اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن يا لباسش نجس بوده است، آيا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضيح دهيد.

خیر ٢ کسی که کف پاهايش خيس است، آيا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟

٣ استفاده از گردنبند و انگشتر طلا:

نماز مردان و زنان را باطل می کند.             فقط نماز زنان را باطل می کند.

فقط نماز مردان را باطل می کند                  . برای مردان حرام است ولی

ربطی به نماز ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

درس ششم يک فرصت طلايی

فعالیت کلاسی

پيامبر اعظم صلی اللّه عليه و آله در اين سخنان، به اعمالی اشاره فرموده اند که

می تواند نقش مهمی در زندگی ما درجهان آخرت داشته باشند.

سه مورد از اين اعمال را بيان کنيد و دربارهٔ تأثير آنها در زندگی پس از مرگ، با

دوستانتان صحبت کنيد.

اما مهم ترين تفاوت ماه رمضان با ماه های ديگر چيست؟

پاداش اعمال چند برابر   مهمانی خدا     تقویت صبر

روزه گرفتن چه سودی برای مردم دارد که خداوند آن را بر همه واجب دانسته است؟

١ تقويت صبر و اراده٢ توجه به محرومان٣ حفظ سلامتی

فعالیت کلاسی

پيامبر اعظم صلی اللّه عليه و آله در اين سخنان، به اعمالی اشاره فرموده اند که

می تواند نقش مهمی در زندگی ما درجهان آخرت داشته باشند.

سه مورد از اين اعمال را بيان کنيد و دربارهٔ تأثير آنها در زندگی پس از مرگ، با

دوستانتان صحبت کنيد.

چه ارتباطی بين مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضيح دهيد.

آيهٔ زير را با دقت بخوانيد:

يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا کُتبَ عَلَيْکُمُ الصِّيامُ کَما کُتبَ عَلَی الَّذينَ مِنْ قَبْلکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقونَ

ای کسانی که ايمان آورده ايد، روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کسانی که

قبل از شما بودند نيز واجب شده بود؛ باشد که پرهيزگار شويد.١

پرهیز کاری با توجه به اين آيه، مهم ترين فايدهٔ روزه چيست؟

٢ اين آيه به کدام يک از فايده های روزه که در اين درس خوانديم ارتباط

دارد؟

تقويت صبر و اراده٢ توجه به محرومان

مبطلات روزه عبارت اند از:

و ٢ خوردن و آشاميدن٣ فروبردن سر به زير آب٤ فروبردن غبار يا دود غليظ به حلق استفراغ کردن٦  دروغ بستن به خدا، پيامبران و يا امامان

خودت را امتحان کن

١ توضيح دهيد چگونه روزه گرفتن باعث رسيدگی بيشتر مردم به فقرا ومستمندان می شود؟

۲ چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببريد

و ٢ خوردن و آشاميدن٣ فروبردن سر به زير آب٤ فروبردن غبار يا دود غليظ به حلق استفراغ کردن٦  دروغ بستن به خدا، پيامبران و يا امامان

۳ اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد، روزه اش چه حکمی دارد؟

فراموشی روزه را باطل نمی کند ولی به شرط اینکه به محرمات کبیره نزدیک نشود

خیر ۴ آيا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضيح دهيد.

 

 

 

 

 

 

درس هفتم تلخ يا شيرين

فعالیت کلاسی

الف: به نظر شما اگر پادشاه زيرک به جای کار و زحمت يکساله، خوشگذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد، داستان ما چگونه به پايان می رسيد؟

به خاطر نبود امکانات در جزیره به مشقت می افتاد و نمی توانست در جزیره یک روز دوام بیاورد  وزیرک نیز پس از یکسال زندگی با اسایش در جزیره مثل بقیه به ذلت و خواری کشیده میشد

ب: اگر کمی فکر کنيم درمی يابيم که داستان زيرک شباهت های زيادی با زندگی خود ما در دنيا دارد. اين شباهت ها را پيدا کنيد و مانند نمونه، جاهای خالی زير را پرکنيد:

١ زيرک که اولين بار به آن شهر آمده بود، به راهنمايی نياز داشت.

ما نيز که تنها يک بار به اين دنيا می آييم، برای خوشبختی نيازمند راهنمايی پيامبران هستيم.

٢ او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.

ما نيز ممکن است تمام وقت خود را به خوشگذرانی صرف کنیم

٣ زمان پادشاهی اش خيلی زود سپری شد.

عمر دنیا کوتاه است عمر ما زود میگذرد

٤ اصلاً گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نيمه شب به سراغش بيايند.

مرگ ناگهان سراغ ما میآید

٥  نگهبانان هنگام رفتن به او اجازهٔ هيچ کاری را ندادند.

ادم محتضر مجال هیچ چیز را ندارد

6-او در آن جزيرهٔ زيبا در جايی زندگی می کرد که خودش ساخته بود.

آخرت را نیز ما با اعمالی که میفرستیم میسازیم

٧ اگر مسافِر داستان ما وارد اين شهر نمی شد، هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزيرهٔ زيبا و ساکنان آن شود.

ما اگر در این دنیا وارد نشویم نمی توانیم آخرت را بسازیم

ج: به نظر شما چه شباهت های ديگری بين داستان زيرک و زندگی ما در اين دنياوجود دارد؟

سوالات

١ چرا پادشاه زيرک از رفتن به جزيره هيچ ترسی در دل نداشت؟

چون عاقلانه عمل کرده بود و برای خود توشه فرستاده بود

٢ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشايند است؟ چرا؟

برای کسی که  توشه نفرستاده باشد  و مرگ برای انها پایان خوشی هاست

٣ حالت مؤمنان و کافران را در هنگام مرگ توضيح دهيد.

مومنان هنگام مرگ خوشحال و کافران پریشان

 

 

 

رفتار اشخاص بداخلاق و خوش اخلاق را در هر يک از موارد زير با هم مقايسه

کنيد

خوش اخلاق کمک میکند :

 

فقيری از او کمک می خواهد

بد اخلاق منت میگذارد :

 

خوش اخلاق کمک میکند:

 

 

مادرش از او می خواهد در انجام کاری

کمکش کند

بد اخلاق بهانه میاورد :

 

خوش اخلاق عذر او را می پذیرد :

 

کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او

عذرخواهی می کند

بد اخلاق  عذر او را نمی پذیرد و او را مجازات میکند :

 

خوش اخلاق با لبخند از اشتباه او میگذرد :

 

 

در يکی از مسابقات کسی او راهُل

می دهد

بد اخلاق  با او تندی و جنگ و دعوا میکند :

 

خوش اخلاقئ  به دوستش کمک میکند :

 

دوستی از او می خواهد بخشی از درس

را برايش توضيح دهد

بد اخلاق به دوستش کمک نمیکند:

 

خوش اخلاق   با نرمی از او دلجویی میکند :

 

وقتی عصبانی می شود.

 

بد اخلاق    باتندی با او برخورد میکند

:

 

 

 

 

 

 

 

 

درس هشتم راه سعادت مندی

فعالیت

١ ما چگونه می توانيم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داريم؟

با نیکی کردن و انجام کار های خیر

٢ چه کارهايی باعث رنجش و ناراحتی آنها از ما می شود؟

بی مهری نسبت به انها عمل نکردن به دستورات خدا و انان

سوالات

١ علت آزار و فشار قبر سعد بن مَعاذ چه بود؟

بی مهری به خانواده

٢ با توجه به حديث امام صادق عليه السلام نيکی به پدر و مادر چه تأثيری برزندگی ما در دنيا و آخرت دارد؟

 در دنیا فقیر نمیشود و هیچ وقت فقیر نمیشود

٣ توضيح دهيد که اقامه به موقع نماز، چگونه انسان را به بهشت می رساند؟

 انسان را از گناهان دور میکند و به بهشت نزدیکتر میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس نهم زيارت اوليای خدا

فعالیت

به نظر شما اکنون که پيامبران و امامان در بين ما نيستند و از دنيا رفته اند، ماچگونه می توانيم با آنان مهربان باشيم؟

عمل به دستورات و گفته هایشان

به نظر شما امام رضا عليه السلام از ديدن کدام يک از کارهای زائران خود بيشتر

خشنود می شوند؟ به چند نمونه از اين کارها اشاره کنيد.

سوالات

١ مهم ترين فايدهٔ زيارت چيست؟ توضيح دهيد.

ایجاد انس و محبت بین ما و خدا با ابروی اولیای خدا

٢ به چه کارهايی آداب زيارت گفته می شود؟ به سه مورد از اين آداب اشاره کنيد.

٣ شيوهٔ صحيح غسل کردن را توضيح دهيد.

تسنن : نیت مزمزه استنشاق  شستن تمام بدن

تشیع نیت  شستن سر و گردن  طرف راست  طرف چپ

 

 

 

 

 

 

 

درس دهم آفتاب پنهان

فغالیت

در حديث امام رضا عليه السلام به برخی از ويژگی های منتظران واقعی امام

زمان عليه السلام اشاره شد. شما نيز ويژگی های ديگری را بگوييد و دربارهٔ آنها در

کلاس گفت وگو کنيد.

سوالات

١ در چند جملهٔ کوتاه، ويژگی های زمان ظهور امام زمان عجل اللّٰه تعالی فرجه الشريف را توصيف کنيد.

برقراری عدالت نبودن ظلم نبود دادگاه و زندان و فقر

٢ به نظر شما ما بايد چه کنيم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی عجل اللّٰه تعالی فرجه الشريف باشيم؟.

ترویج کارهای خوب و شایسته همسایه داری گشاده رویی با مومنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس يازدهم شاخه ای از درخت بهشتی

فعالیت

صدقه دادن، يکی از ساده ترين نمونه های سخاوت است. به نظر شما اين کار چه سودی برای شخص صدقه دهنده دارد؟برای جامعه چطور؟

موجب خوشرو بودن صدقه دهنده و خوشنود کننده صدقه گیرنده

الف: شما در زندگی خود چه نمونه های ديگری برای بخل و سخاوت می شناسيد؟

ب: پرسش های زير را با دقت بخوانيد. پاسخ هر پرسش در يکی از آيات بعدی بيان شده است. عدد هر آيه را کنار پرسش مربوط به آن بنويسيد.

چه کارهايی بخشش ما را باطل می کند؟

٢ ای کسانی که ايمان آورديد، صدقه های خود را با منت گذاشتن و اذيت کردن فقيران باطل نکنيد.

چه چيزهايی را نبايد به ديگران ببخشيم؟

٤ چيزهای بدی را که خودتان حاضر نيستيد از کسی بگيريد، برای بخشيدن به ديگران انتخاب نکنيد.

چگونه به مقام نيکوکاران می رسيم؟

به مقام نيکوکاران نخواهيد رسيد مگر اينکه از چيزهايی که دوست داريد به ديگران ببخشيد

سوالات

١ با توجه به حديث رسول اکرم صلی اللّٰه عليه و آله چه چيزی باعث نزديک شدن انسان به خداوند و بهشت می شود؟ نتيجهٔ بخل ورزيدن چيست؟

سخاوت    دوری از بهشت

٢ آيا تنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند؟ توضيح دهيد.

خیر هر کس به اندازه توانش میتواند بخشش کند نه تنها پول جنبه بخشش دارد بلکه خوشخلقی و رفتار خوب

٣ اسراف در سخاوت يعنی چه؟ دو نمونهٔ آن را بيان کنيد.

زیاد دادن بذل و بخشش بخشیدن تمام دارایی تاحدی که برایر گذران خود نزد دیگران بروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس دوازدهم عادت ها و آسيب ها

فعالیت

١ به نظر شما عادت های محمد و برادرش هم ارزش هستند؟

خیر چون ارزش خوب و بد داریم

چه چيزی باعث تفاوت عادت های محمد و برادرش شده است؟١

 آيا به نظر شما تماشای تلويزيون کار بدی است؟

اسراف در هر کاری بد است تماشاکردن تلویزیون تا جاییکه به زندگی ما ضرر نرساند

٢ اشتباه امير در اين يک سال چه بوده است؟

 

شما اگر می خواستيد امير را راهنمايی کنيد به او چه می گفتيد؟

رفتار انسان های صبور و افراد کم طاقت را در هريک از موارد زير با هم مقايسه

کنيد

 

صبور  برعصبانیت خود ایستادگی نمیکند و انرا فرو میخورد :

 

هنگامی که عصبانی می شود.

کم طاقت عجول است و سریع تصمیم گیری میکند :

 

صبور انجام میدهد :

 

وقتی مادر در هنگام خانه تکانی، پاک کردن

همهٔ شيشه ها را به عهدهٔ او می گذارد

کم طاقت  یک کارا انجام میدهد سپس بهانه می اورد و کار را رها میکند :

 

صبور دوباره با صبر اورا اموزش میدهد تا یاد بگیرد

 

يک ساعت وقت صرف آموزش سورهٔ حمد

به برادر کوچکش کرده، اما برادرش هنوز هم

نمی تواند سوره را بدون غلط بخواند

کم طاقت  ناراحت میشود و دست از اموزش میکشد :

 

سوالات

١ چه چيزی باعث می شود يک کار برای انسان به صورت عادت درآيد؟

شرایط محیط دوستان  رسانه

٢ با ذکر چند مثال نقش صبر و استقامت را در رسيدن به بهشت توضيحدهيد.

خداوند انسانها را با بلا های مختلف ازمایش میکند انسان صبور سعی میکند تا ان گرفتاری را تحمل کند و راه بهشت  را برای خود هموار میکند

٣ با توجه به آنچه در اين درس خوانديم:

الف: توضيح دهيد سرگرمی ها چند دسته اند؟

مناسب و نامناسب

ب: زياده روی در کدام گروه از اين سرگرمی ها ناپسند است؟

زیادروی در هرکاری خوب نیست مخصوصا نامناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سيزدهم ارزش کار

فعالیت

به نظر شما بی کاری باعث چه مشکلات ديگری در جامعه می شود؟

زیاد شدن  دزدی  قتل ناهنجاری های اجتماعی از جمله طلاق خودکشی اعتیاد

١ امام رضا عليه السلام می فرمايد: مالی که از راه حرام به دست آيد، زياد نخواهد شد و اگر هم زياد شود برکتی نخواهد داشت. ٢

: پيام نان حلال باریک میشود ولی نمیبرد

٢ اميرالمؤمنين حضرت علی عليه السلام می فرمايد: کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد. ٣

پيام باد اورده را باد میبرد :

سوالات

١ به نظر شما کار کردن چه فوايدی برای ما و جامعه ما دارد؟ به سه مورد اشاره کنيد

1-توانایی بر انفاق سخاوتمندی  مشارکت در کار های خیر  خودکفا بودن

٢ به چند نمونه از کارهايی که انجام آنها و استفاده از درآمد آنها برای يک انسان مسلمان حرام است، اشاره کنيد

.کم فروشی کردن  کارمند از سر کار در رفتن

٣ سه شغل حرام را نام ببريد و توضيح دهيد که چگونه ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام باشد

.شراب فروشی  فروش مواد مخدر فروش الات لهو

٤ کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی افراد دارد؟

مستجاب نشدن دعا  دوری از بهشت  دچار شدن به مشکلات زیاد

 

درس چهاردهم حق الناس

فعالیت

١ به نمونه ها توجه کنيد و جدول زير را با چند مثال ديگر کامل کنيد.

 

١ کسی که بدون دليل در ماه رمضان روزه نمی گيرد.

 

بی توجهی به حقّ اللّٰه

 

 کسی که بدون دلیل نماز نمیخواند ٢

 

 کسی که بدون دلیل امر به معروف نمیکند ٣

 

١ کسی که به ديگران تهمت می زند.

 

بی توجهی به حقّ الناس

 

 در صف نان حق دیگران را رعایت نمیکند٢

 

 کسی که همسایه ها را آزار میدهد ٣

١ کسی که عمر و وقتش را بيهوده تلف می کند.

 

بی توجهی به حقّ النفس

 

 کسی که جهتد شکوفا شدن استعداد درس نمیخواند ٢

 

ذ کسی که میخواهد به سلامتی خود ضرر برساند ٣

 

 

٢ به نظر شما اجرای کدام يک از اين سه نوع وظيفه، اهميت بيشتری دارد؟

هرسه مورد

١ اگر کسی با شکستن يک درخت حق همه مردم را ازبين ببرد، چگونه می تواند

اين حقّ بزرگ را جبران کند؟

با کاشتن یک در خت دیگر

٢ برای بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنيد.

 زور گویی بی نوبتی در نانوایی یا مطب دکتر  پارتی بازی در بعضی امور  دادن رشوه جهت راه افتادن کارها

 سوالات

١ کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه يابد، بايد حقوق چه کسانی را رعايت کند؟

هر سه مورد

٢ اگر همهٔ مردم نسبت به حقوق يک ديگر بی توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

از بین رفتن نظم حقوق افراد پایمال میشود

٣ سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی ها بر شما دارند، بيان کنيد.

سلام کردن  کمک در درس مهربانی نسبت به یکدیگر

٤ سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و …) بر شما دارند، بيان کنيد

 گوش به حرف انان احترام در صورتی که از شما کوچکتر باشند(برادر و خواهر ) کمک و ترحم و شفقت

 

 

 

 

 

 

 

 

درس پانزدهم جهاد

فعالیت

معين کنيد که هريک از نمونه های زير به کدام يک از انواع جهاد مربوط اند؟

دفاعی  جهاد مردم مظلوم عراق با نظاميان متجاوز آمريکايی

دفاعی  جهاد مردم فلسطين با اشغالگران صهيونيست

داخلی جهاد مأموران نيروی انتظامی با اشرار و قاچاقچيان مسلح

داخلی  مبارزهٔ مأموران نيروی انتظامی با منافقين تروريست در کشور

دفاعی  دفاع مقدس هشت سالهٔ ايران در برابر ارتش صدام

با دوستانتان در کلاس گفت و گو و بررسی کنيد که ما برای بالا بردن توان دفاعی

خود در دنيای امروز، بايد چه آموزش هايی را فرا بگيريم؟

با توجه به مطالب گفته شده جدول زير را کامل کنيد.

 

 

ترک امر به معروف و نهی

از منکر

انجام امر به معروف و نهی

از منکر

 

رويداد

اموال مدرسه سالم نمیماند

اموال مدرسه سالم میماند

دانش آموزی اموال عمومی

مدرسه را خراب می کند

حجاب رعایت نمیشود

حجاب رعایت میشود

حجاب رعایت میشود

ترویج غیبت

حفظ ابرو می شود

فردی دربارهٔ ديگران بدگويی و

غيبت می کند

حواس دیگران پرت میشود

مانع  حواس پرتی کلاس میشود

در کلاس يک نفر حواس ديگران

را پرت می کند

گرانفروشی رواج می یابد

گرانفروشی تعطیل می شود

مغازه داری گران فروشی می کند.

 

 فرد به کار خود ادامه میدهد

فرد از عمل خویش پشیمان میشود

فردی نمازگزاران را مسخره

می کند

 

سوالات

١

اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند، از کشور خوددفاع نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

تحت سلطه کشور های بیگانه قرار میگیرند

٢ جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است؟

بر هر فرد زن و مرد مسلمان واجب است بدون اذن امام

٣ اگر در جامعهٔ اسلامی، عده ای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازند و امنيت مردم را به خطر بيندازند، مسلمانان چه وظيفه ای دارند؟

به فرمان امام با انها جهاد داخلی کنند

٤ در جهاد با دشمنان اسلام، آيا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در ميدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟ توضيح دهيد

 خیر برای کسانیکه اذوقه و اسلحه به جبهه میرسانند و پشتیبانی میکنند

.

 

 

درس شانزدهم مسئوليت همگانی

فعالیت

آيا به نظر شما با اين شيوه ها همواره می توان از انجام گناهان جلوگيری کرد؟ مثلاً

آيا می توانيم با صحبت کردن با کسی که به خريد و فروش مواد مخدر می پردازد، او را

از تکرار اين گناه بزرگ بازداريم؟ خیر

پس در چنين زمان هايی وظيفهٔ ما چيست؟

رابطه خود را با او کم یا قطع کنیم  یا  به نیروهای نظامی خبر دهیم

سوالات

١ امر به معروف و نهی از منکر يعنی چه؟

امر کردن به کار خوب و باز داشتن از کار بد

٢ از ميان روش های نهی از منکر به سه شيوه اشاره کنيد.

زبان قلب و نشان دادن رفتار  زور

٣ مؤثرترين شيوهٔ امر به معروف کدام شيوه است؟ مثالی بزنيد.

قلب با نشان دادن رفتار   

 


موضوعات مرتبط: دینی
[ شنبه نهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 8:47 ] [ اسحق ملازهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آموزش دینی عربی قران